ยินดีต้อนรับ

สถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม ตั้งอยู่ที่ บ้านเทื่อม หมู่ที่ 13 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พิกัด TE 525435 เมื่อ พ.ศ. 2512 โครงการร่วมมือระหว่าง กรมตำรวจ (สมัยนั้น) และยูซอม มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีตำรวจ เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นกำลังส่วนการป้องกันปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งกำลังขยายตัว และปฏิบัติการตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างรุนแรง ทั่วทุกภาคของประเทศ อีกทั้งขยายตัวทั่วภาคพื้นเอเชีย
ด้วยเหตุนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นความสำคัญ ที่จะสกัดกั้นและป้องกันปราบปราม ภัยจากการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มิให้ขยายตัวในวงกว้างทุกรูปแบบ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสถานีตำรวจ ที่อยู่ในพื้นที่ล่อแหลม และเป็นเป้าหมายในการปลุกระดมมวลชน เพื่อหวังผลทางการเมืองของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ขึ้นนำร่อง

ลักษณะที่ทำการ ปลูกสร้างเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี เสาปูน 12 ต้น บริเวณที่ทำการและบ้านพัก มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา โดยที่ดินปลูกสร้างเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีผู้อ้างสิทธิการครอบครอง
มีอัตรากำลังพล (ขณะนั้น) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน-พลตำรวจ กำลังอนุญาต 20 นาย ตัวคนจริง 15 นาย รับผิดชอบพื้นที่ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 12 หมู่บ้าน มีหัวหน้าสถานีเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ดังนี้

1.จ่าสิบตำรวจ ดุสิต พิกุลทอง ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2520

2. จ่าสิบตำรวจ ปัด ชานุชิต ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2522

3. จ่าสิบตำรวจ ถวิล กันภัย ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2524

4. จ่าสิบตำรวจ ลิขิต ภูธรมิตร ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2528

หลังจากนั้นต่อมา ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2528 โดย ฯพณฯ พลเอก สิทธิ์ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามประกาศตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบล ให้มีเขตอำนาจการรับผิดชอบ และพื้นที่การปกครอง โดยให้อยู่ในความปกครองของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอ ในจังหวัดต่าง ๆ ของ
กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 6 ขอนแก่น (ปัจจุบันยกฐานะเป็น ตำรวจภูธรภาค 4) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว กำหนดให้สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเทื่อม มีเขตรับพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ตำบลเขือน้ำ และ ตำบลคำบง โดยอยู่ในความปกครองของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านผือ ควบคู่กับประกาศกระทรวงมหาดไทย กรมตำรวจได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบล โดยให้ดำรงตำแหน่งสารวัตร สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเทื่อม

ปี พ.ศ. 2534 กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ( นายสุพร สุภสร และหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี สมัยนั้น คือ พันตำรวจเอก วชิระ ทองวิเศษ ) จัดตั้งหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปกครองท้องที่ จึงได้จัดตั้งตำบลหนองหัวคู ขึ้นอีกหนึ่งตำบล โดยให้อยู่ในเขตพื้นที่การรับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเทื่อม

ปี พ.ศ. 2545 ตำรวจภูธรภาค 4 ได้มีคำสั่งที่ 207 / 2545 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2545 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติมตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 แต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ (หัวหน้าสถานีตำรวจ) โดยสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเทื่อม ได้รับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเทื่อม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไป สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเทื่อม จึงได้เน้นการทำงานในเชิงรุก เช่น ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน เป็นหลักปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ของกรมตำรวจ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ระดับดีเด่น อย่างต่อเนื่องเสมอมา

ปัจจุบัน ได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนด ให้เรียกชื่อสถานีตำรวจว่า สถานีตำรวจภูธรบ้านเทื่อม และเรียกตำแหน่งหัวหน้าสถานีว่า ผู้กำกับการ โดยสถานีตำรวจ ตั้งอยู่ในเขตตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานี คิดเป็นระยะทาง ประมาณ 25 กิโลเมตร และมีอัตรากำลังพลอนุญาตสัญญาบัตร 17 นาย ประทวน 39 นาย มีขนาดพื้นที่รับผิดชอบ 213.668 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 133,543.5 ไร่ ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลเขือน้ำ ตำบลหนองหัวคู ตำบลคำบง รวม 36 หมู่บ้าน