ผู้บังคับบัญชา

ตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
(นาคราช ๑)
พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
(นาคราช ๒)
พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
(นาคราช ๔)
พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
(นาคราช ๖)
พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
(นาคราช ๕)
พล.ต.ต.สหภูมิ สง่าเมือง
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
(นาคราช ๓)

ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.ศักดิ์ดา เหมือนโพธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.นพดล เพ็ชรสุทธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์บุรี
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.ปิยบุตร ไพบูลย์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี